ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

>Γενικά

>Δομικά στοιχεία πρωτεϊνών & συστήματα κατηγοριοποίησης των 3D δομών τους

>>SCOP

>>CATH

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Μέρος Α΄

>Αναζήτηση ομολογίας

>Πολλαπλή στοίχηση πρωτεϊνικών ακολουθιών & ομολογοποίηση

>Συστήματα κατηγοριοποίησης πρωτεϊνικών δομών

>Πρόγνωση δευτεροταγούς δομής

>Συμπεράσματα

ΑΝΑΦΟΡΕΣ