.
Home
General Info
Courses
Admisssions
Faculty
Facilites
Announcements
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Εγγραφές Διαδικασία και Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Aναζήτηση στον ιστότοπο του "ΠMΣ στη Bιοπληροφορική".

(Ακολουθήστε τους συνδέσμους)

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς επίσης και η προς συμπλήρωση αίτηση είναι διαθέσιμα σε PDF μορφή:

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής φοιτητών, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και τον τρόπο επικοινωνίας. .

Διαδικασία και Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 01-09-2015

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25-09-2015

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης Μ.Δ.Ε.:  05-10-2015

Ενδεικτική Ημερομηνία λήξης Μ.Δ.Ε.: 30-09-2017


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων:

 • Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Οικονομικών Σχολών
 • Γεωπονικών Σχολών
 • Σχολών Επιστημών Υγείας

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα επιπλέον του Πτυχίου κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η επιλογή των υποψηφίων Μ.Φ. για το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει οπωσδήποτε προφορική συνέντευξη.

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

1.   Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου (ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής)

2.   Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)

3.   Επικυρωμένο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ή και μεταπτυχιακών εάν υπάρχουν)

4.   Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών

5.   Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία και άλλα στοιχεία (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, τεχνική εμπειρία κ.λ.π.) τα οποία ενισχύουν την υποψηφιότητα

6.   Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορές και ανάτυπα (όπου υπάρχουν) σε επιστημονικό έργο ή σε επαγγελματική προϋπηρεσία

7.   Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους

8.   Δύο (2) φωτογραφίες

9.   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνεται συνέντευξη του υποψηφίου σε μέλη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.).

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, η Ε.Ε.Ε. καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με σειρά επίδοσης και σε συνεδρίασή της αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την τελική σειρά επιτυχίας.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Βιολογίας, ως Μ.Φ. του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε. και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Γίνονται δεκτοί έως και είκοσι (20) φοιτητές ετησίως.

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μία φορά το χρόνο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών την 25 Σεπτεμβρίου 2015. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2015, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (εντός Οκτωβρίου 2015) εάν επιλεγούν.

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μία φορά το χρόνο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών την 25η Σεπτεμβρίου 2015.

 2. Σε ποιούς απευθύνεται

H Βιοπληροφορική είναι ένας γνωστικός χώρος με συγκεκριμένο όσο και ευρύ πεδίο εφαρμογών και αλληλεπίδρασης με τη σύγχρονη δομική, μοριακή και πληθυσμιακή βιολογία.  Tα προγράμματα "Αποκωδικοποίησης" των Γονιδιωμάτων, περιλαμβανομένου και αυτού του Ανθρώπου, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τη χρήση της επιστήμης της πληροφορικής στον τομέα της βιολογίας σε πολλά ενδιαφέροντα και παραγωγικά πεδία.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η φύση της βιολογικής έρευνας να αλλάζει ραγδαία και να εξερευνά νέους τρόπους για την προσέγγιση των βιολογικών προβλημάτων.  Ο κλάδος της Βιοπληροφορικής σήμερα θεωρείται παγκόσμια  ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους, ενώ ήδη έχει επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα και έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις.  Επομένως, ένας βιοπληροφορικός έχει πολλές δυνατότητες απασχόλησης είτε στον ακαδημαϊκό τομέα είτε στον τομέα της βιομηχανίας φαρμάκων, χημικών, της ιατρικής, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και στον τομέα της πληροφορικής.

Παρακολουθώντας λοιπόν τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις στον επιστημονικό τομέα αλλά και την αγορά εργασίας το Μ.Δ.Ε «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»:

Αποσκοπεί

  • Στην ανάπτυξη της έρευνας και προαγωγή της γνώσης στους τομείς της Βιοπληροφορικής και των εφαρμογών της σε βιολογικά δεδομένα.
  • Στη δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων σε μεθόδους βιοπληροφορικής και τεχνολογικές εφαρμογές που αναφέρονται στη μελέτη του γονιδιώματος φυτικών, ζωικών και μικροβιακών οργανισμών.
  • Στην κατάρτιση στελεχών στον τομέα της Βιοπληροφορικής για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών-παραγωγικών αναγκών της χώρας στο κλάδο των βιολογικών επιστημών, της υγείας και της βιομηχανίας.

Συνοπτικά λοιπόν το Μ.Δ.Ε στοχεύει στη δημιουργία ικανών επιστημόνων οι οποίοι θα συμβάλουν υπεύθυνα τόσο στη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή των βιοπληροφορικών τεχνικών στη βιολογία, όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων βιοπληροφορικής ανάλυσης. 


3. Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 01-09-2015

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25-09-2015

Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης Μ.Δ.Ε.:  05-10-2015

Ενδεικτική Ημερομηνία λήξης Μ.Δ.Ε.: 30-09-2017

4. Δίδακτρα και υποτροφίες

Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα των διδασκόμενων. Τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ για τα 2 έτη του συγκεκριμένου κύκλου και θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.


5. Πως θα επικοινωνήσετε

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε για να παρέχει μία, κατά το δυνατόν, κατατοπιστική ενημέρωση του νέου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο "Βιοπληροφορική" του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ωστόσο, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό μάθημα, τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, το πρόγραμμα μαθημάτων και εργαστηρίων, το περιεχόμενό τους και την επιστημονική ομάδα διδασκαλίας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τον επιστημονικό υπεύθυνο Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Βοργιά, στις παρακάτω διευθύνσεις και τηλέφωνα:

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Βοργιάς

Τμήμα Βιολογίας - Σχολή Θετικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση:

Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου, Αθήνα,15701, Ελλάδα

Τηλέφωνα: +30-210-727-4514

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

E-mail: cvorgias@biol.uoa.gr

Fax: +30-210-727-4158

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.

Τμήμα Βιολογίας - Σχολή Θετικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση:

Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου, Αθήνα,15701, Ελλάδα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30-210-727-4876

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

E-mail: katnastou@biol.uoa.gr

Fax: +30-210-727-4254

Για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος της Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος κ. Α. Γρηγορακάκη ) κατά τις προβλεπόμενες ημέρες και ώρες (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-14:00)

 

Τμήμα Βιολογίας - Σχολή Θετικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση:

Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου, Αθήνα,15701, Ελλάδα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30-210-727-4248

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

E-mail: agrigor@biol.uoa.gr

Για οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης bioinfo@biol.uoa.gr

Εάν επιλέξετε να παρακολουθήσετε το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, όλο το προσωπικό - διδακτικό και διοικητικό - δεσμεύονται να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο το χρόνο σας μαζί μας.


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Copyright 2016, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τελευταία ενημέρωση 5/2/2016 Webmaster